Konkurs Poetycki O Pozłacane Pióro

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fascynujący Świat Zwierząt

REGULAMIN XII  EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO „O POZŁACANE PIÓRO”

„Fascynujący świat zwierząt”

 

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

 • 2

Temat konkursu: „Fascynujący świat zwierząt”.

 • 3

Miejsce organizacji konkursu oraz składania prac konkursowych :

Oddział dla dzieci Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach,

 1. Piłsudskiego 16

tel. 32 227 83 11   e-mail: oddzialdladzieci@mbp.tychy.pl

 

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV – VII) i gimnazjów.
 2. Do konkursu dopuszcza się wiersze autorstwa wskazanych w pkt. 1 uczniów – w ilości nie więcej niż 3, każdy w czterech egzemplarzach. Na odwrocie każdego wiersza należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora oraz adres, e-mail i telefon.
 3. W przypadku grup szkolnych dane osobowe opiekuna, nauczyciela.
 4. Zgłoszone do niniejszego konkursu wiersze nie mogą brać udziału w innych konkursach poetyckich.
 5. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Oddział dla dzieci Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 16 z dopiskiem „Konkurs”.
 6. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 17 listopada 2017 r.
 7. Prace oceniać będzie jury powołane zarządzeniem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 8. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 9. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą dla wyróżnionych przez jury wierszy, będzie umieszczenie ich w tomiku wydanym jako podsumowanie niniejszego konkursu.
 10. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
 • uczniowie szkół podstawowych (kl. IV – VI)
 • uczniowie szkół podstawowych (kl. VII) i gimnazjów
 1. Wręczenie nagród wyłonionym laureatom nastąpi w siedzibie Oddziału dla dzieci Biblioteki Głównej MBP Tychy przy Al. Piłsudskiego 16, 15 grudnia 2017 r. o godzinie 14:00.
 2. W razie zmiany wskazanego wyżej terminu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni o nowym terminie telefonicznie.
 3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku, publikację wierszy przez Bibliotekę w tomiku, o którym mowa w pkt. 9, na stronach www Biblioteki, Facebooku i blogach prowadzonych przez Bibliotekę oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu poetyckiego.
 4. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przekazują egzemplarze prac zgłoszonych na konkurs na własność MBP Tychy.
 5. Biblioteka nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 6. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki regulaminu.

 

 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

 • 6

Interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie O Pozłacane Pióro
 • Powiększ zdjęcie O Pozłacane Pióro