konkurs plastyczny (przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

„Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie”

Ilustracja do wybranej baśni europejskiej

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie”

Ilustracja do wybranej baśni europejskiej

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

 • 2
 1. Konkurs: „Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie” - ilustracja do wybranej baśni europejskiej ma na celu włączenie się w uczczenie Roku 2018 jako Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustracją do wybranej europejskiej baśni, powszechnie znanej od pokoleń.
 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Tychy ul. Zaręby 31a,

tel. 32 219-73-75; e-mail: filia12@mbp.tychy.pl

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do tyskich przedszkolaków i uczniów tyskich szkół podstawowych. Uczestnikami konkursu mogą być również dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniowie szkół podstawowych poza Tychami, pod warunkiem, że są czytelnikami dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 2. Praca musi być wykonana na formacie papieru A3 dowolną płaską techniką malarską lub rysunkową. Nie dopuszcza się prac zawierających jakiekolwiek elementy naklejane lub wydruki (kolorowanki).

       Praca nie może być kopią ilustracji wydanej drukiem lub dostępnej w Internecie.

 1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu).   
 2. Zgłoszone do niniejszego konkursu prace nie mogą brać udziału w innych konkursach plastycznych.
 3. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy ul. Zaręby 31a z dopiskiem „Konkurs”.

 1. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 30 marca 2018 roku (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora).
 2. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Ocenie podlegać będą:

-    plastyczna interpretacja tematu

-    oryginalność pomysłu

-    samodzielność wykonania

-    estetyka wykonania.

 1. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 2. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

-    przedszkole

-    kl. I-III szkoła podstawowa

-    kl. IV-VII szkoła podstawowa.

Jury dokona również wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w kwietniu 2018 roku w siedzibie Filii nr 12 MBP Tychy przy ul. Zaręby 31a.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
 3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 4. Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 5. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.
 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie”

 

„Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie”

Tytuł  baśni

Kraj pochodzenia baśni

Imię i nazwisko

autora pracy

Klasa

Wiek

Imię i nazwisko

opiekuna

Nazwa i numer

szkoły lub przedszkola

Numer placówki MBP Tychy

(dotyczy czytelników)

Telefon

Email

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie”

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Z Calineczką i Pinokiem podróż po baśniowej Europie” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział dziecka  .................................................................................................................. *

w w/w konkursie

*imię i nazwisko autora pracy

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji

........................................................................................

 data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie plakat konkursu