Konkurs fotograficzny "W Tychach jest pięknie" (dla wszystkich)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W TYCHACH JEST PIĘKNIE”

pod hasłem: „Tylko do pary”

REGULAMIN

 

XI EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W TYCHACH JEST PIĘKNIE”

pod hasłem: „Tylko do pary”

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
Termin rozpoczęcia przyjmowania prac: 1 lutego 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania prac: 21 kwietnia 2018 r.

 

 • 2

Tytuł XI edycji konkursu : „Tylko do pary”

Temat konkursu: Fotografujemy rzeczy, obiekty, ludzi, rośliny, zwierzęta i wszystko inne w parach. Jak zawsze może być niebanalnie i oryginalnie.

 

 • 3

Miejsce organizacji konkursu

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16,  Mediateka 

Miejsce składania prac konkursowych:

Czytelnia, tel. 32 430 04 70, e-mail:czytelnia@mbp.tychy.pl    

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich amatorów fotografii
 2. Do konkursu dopuszcza się zdjęcia autorskie o wymiarach 20 cm x 30 cm.
 3. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, ew. tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail. W przypadku grup szkolnych dane osobowe nauczyciela.
 4. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia Biblioteki Głównej 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16
  z dopiskiem „Konkurs”.
 5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 21 kwietnia 2018 r.
 6. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Tychach.
 7. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 8. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
 • 7 - 13 lat
 • 13 – 20 lat
 • powyżej 20 lat
 1. Wręczenie nagród wyłonionym laureatom odbędzie się 9 maja 2018 r.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie
  i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu).
 4. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 5. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs  na własność MBP Tychy.
 6. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora
 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie” 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

Zgoda autora pracy na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział ................................................................................................................. *

w w/w konkursie

*imię i nazwisko autora pracy

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania

Zgoda autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji

........................................................................................

                                                                            data i czytelny podpis autora pracy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie W Tychach jest pięknie plakat