Konkurs recytatorski "Wierszowanie w Mediatece" (dla kl. 1-3 szkół podstawowych)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konkurs recytatorski "Wierszowanie w Mediatece"

I edycja: "Rymujemy z Brzechwą"

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WIERSZOWANIE W MEDIATECE

I EDYCJA „RYMUJEMY Z BRZECHWĄ”

 

 • 1

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.

 • 2

Miejsce organizacji Konkursu:

Biblioteka Główna – Mediateka  

 1. Piłsudskiego 16

tel. 32 227 83 11  

e-mail: oddzialdladzieci@mbp.tychy.pl

 • 3

Celem Konkursu jest promowanie twórczości Jana Brzechwy, zachęcenie uczniów do obcowania z poezją i wyróżnienie najlepiej recytujących.

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu mogą zostać uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
 2. Ilość miejsc jest ograniczona – maksymalnie 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia uczestnika dokonuje rodzic lub opiekun prawny bezpośrednio w Dziale dla dzieci w Bibliotece Głównej. Należy podać imię i nazwisko uczestnika, telefon lub e-mail, tytuł recytowanego wiersza, klasę i szkołę, do której uczęszcza uczeń.
 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wyrazić zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na stronach www Biblioteki, facebooku i blogach prowadzonych przez Bibliotekę oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu – druk do wypełnienia w Dziale dla dzieci.
 5. Zgłoszenia należy dokonać do 16 marca 2018 r.
 6. Konkurs wraz z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się 21 marca 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Biblioteki Głównej.
 7. Występy uczestników oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 8. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: klasy I, II i III. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 9. Uczestnik powinien przygotować do prezentacji jeden utwór J. Brzechwy, tak aby występ nie przekraczał 3 minut.
 10. Kryteria oceniania:
 • zgodność z tematyką,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • ogólny wyraz artystyczny (gestykulacja, strój).
 1. W razie zmiany wskazanego wyżej terminu, uczestnicy zostaną powiadomieni o nowym terminie telefonicznie lub e-mailowo.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki regulaminu.

 

 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

 • 6

Interpretacja regulaminu Konkursu należy do organizatora.

 

Załącznik  do Regulaminu konkursu  recytatorskiego

„Wierszowanie w Mediatece

I edycja „Rymujemy z Brzechwą

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu recytatorskiego

„Wierszowanie w Mediatece I edycja „Rymujemy z Brzechwą organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział dziecka 

.................................................................................................................. *

w w/w konkursie

*imię i nazwisko dziecka

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych uczestnika konkursu we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania

........................................................................................

 data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wierszowanie w Mediatece