Regulamin udziału w imprezach MBP Tychy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

       I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach zwaną dalej Biblioteką.

 2. Przez imprezę rozumie się konkursy, warsztaty, wykłady, szkolenia oraz wszelkie przedsięwzięcia organizowane / lub współorganizowane przez Bibliotekę.

 3. Biblioteka organizuje imprezy ogólnodostępne otwarte (bez ograniczeń ilościowych i wiekowych) oraz imprezy zamknięte (wymagające zgłoszenia na warunkach organizatora).

 4. Pierwszeństwo udziału w imprezach zamkniętych mają czytelnicy Biblioteki.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez, składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.

 6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 7. Imprezy organizowane przez Bibliotekę są bezpłatne.

 8. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 17 stycznia 2017r. do odwołania.


  II. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 

 1. W przypadku imprez podczas których będą przetwarzane dane osobowe uczestników imprezy, przetwarzanie

    danych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

    (t j. Dz.U. z 2016 r.,poz.922) w celu określonym w Regulaminie danej imprezy.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego

    oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno- marketingowych na zasadach

    określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

    (t .j. Dz.U. z 2016 r.  poz.666z późn.zm.).

 1. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

              III. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w imprezie należy dokonać w sposób podany w informacji
  o imprezie.

 2. Liczba uczestników imprezy zamkniętej jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w imprezach zamkniętych mają czytelnicy Biblioteki

 3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału
  w imprezie.

 4. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest w miejscach do tego celu przeznaczonych

w Bibliotece oraz na stronie internetowej Biblioteki.

               IV. Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe

u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem

              V. Zmiany


      Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie zostaną opublikowane na stronie www.mbp.tychy.pl