Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

Windykacja zbiorów

                               

 

ABC postępowania związanego z windykacją zbiorów bibliotecznych  w MBP Tychy

 Podstawy prawne

 • Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania albo odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  miasta Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) ;
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz.1270 );
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1610);
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1550);
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 289)

 Podstawą do naliczania kar umownych jest art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.

Koszty związane z windykacją zbiorów bibliotecznych zawarte są w cenniku, będącym załącznikiem do Regulaminu Biblioteki.

Czytelnik zapoznaje się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP Tychy podczas zapisu, potwierdzając jego znajomość własnoręcznym podpisem.

W stosunku do Czytelników, którzy nie uregulowali lub nie będą  na bieżąco  regulowali zobowiązań wobec Biblioteki podejmowane są działania windykacyjne.

1.procedura przedsądowa

 • e-mail  przypominający o konieczności zwrotu materiałów bibliotecznych
 • upomnienia w formie listu zwykłego (upomnienie I), listu za potwierdzeniem odbioru     (upomnienie II, upomnienie przedsądowe)
 • upomnienie I   -  wysyłane 10 dnia każdego miesiąca po upływie terminu zwrotu
 • upomnienie II  -  wysyłane 10 dnia kolejnego miesiąca wobec braku odzewu na  upomnienie I
 • upomnienie przedsądowe - wysyłane 10 dnia kolejnego miesiąca wobec braku odzewu  na  upomnienie II

2.procedura sądowa

 Po wyczerpaniu procedury przedsądowej Biblioteka kompletuje dokumentację dotyczącą zaległości  poszczególnych Czytelników i przekazuje ją do kancelarii prawnej. 

Ulga, umorzenie, rozłożenie na raty: 

Czytelnik ma prawo  zwrócić się do dyrektora  Biblioteki  z umotywowanym i udokumentowanym wnioskiem dotyczącym  udzielenia ulgi w spłacie należności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

 Rozpoznanie  indywidualnych wniosków  przez Dyrektora Biblioteki  następuje w oparciu

o Uchwałę Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania albo odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  Miasta Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych.

 Formy Płatności

Czytelnicy, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty oraz zwrotu  materiałów bibliotecznych, powinni dokonać zwrotu zbiorów bibliotecznych  oraz uiścić opłatę za ich przetrzymywanie

Wpłaty zaległości można dokonać bezpośrednio w placówkach bibliotecznych lub na  konto do wpłat windykacyjnych.

Konto MBP Tychy  – 25 1240 1330 1111 0010 6977 9450

 W tytule przelewu, oprócz imienia i nazwiska, należy wymienić numer filii w której doszło do opóźnienia w zwrocie wypożyczonych zbiorów

Biblioteka zaprasza  wszystkich Czytelników, którzy mają do uregulowania jakiekolwiek należności do  podjęcia współpracy z Biblioteką w celu niezwłocznego załatwienia  sprawy w sposób ugodowy

……………………………………………………………………………………………………………………

Do  pobrania :

 • Wniosek o umorzenie, odroczenie spłaty, rozłożenie należności na raty >>>>>>
 • Regulamin biblioteki wraz z cennikiem >>>>>>
 • Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania albo odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny >>>>>>