Biblioteczne Skrzaty - konkurs plastyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym Biblioteczne Skrzaty. Zamknijcie oczy, uruchomcie wyobraźnię i twórzcie!

Uwaga - termin składania prac został przesunięty do 29 listopada.

Regulamin konkursu plastycznego „Biblioteczne skrzaty”

 • 1

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

 • 2
 1. Temat konkursu: „Biblioteczne skrzaty”
 2. Zadanie konkursowe polega na wyobrażeniu sobie tajemniczych mieszkańców bibliotecznych półek i ich sportretowaniu.
 • 3

Miejsce realizacji konkursu oraz składania prac konkursowych:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, Tychy ul. Zaręby 31a,

tel. 32 219-73-75; e-mail: filia12@mbp.tychy.pl

 • 4

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do tyskich przedszkolaków i uczniów tyskich szkół podstawowych. Uczestnikami konkursu mogą być również dzieci w wieku przedszkolnym lub uczniowie szkół podstawowych poza Tychami, pod warunkiem, że są czytelnikami dowolnej placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
 2. Praca musi być wykonana na formacie papieru A4 dowolną jednorodną lub mieszaną płaską techniką malarską, rysunkową, w technice płaskiego origami lub kolażu (np. kółka, kwadraty do origami, skrawki papieru kolorowego lub czasopism). Nie dopuszcza się prac wykonanych z pomocą osób dorosłych oraz zawierających jakiekolwiek gotowe i przestrzenne elementy naklejane lub wydruki (origami składane, cekiny, koraliki, naklejki, kolorowanki, całe zdjęcia z czasopism, plastelinę, kasze itp.).
 3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wypełnioną drukowanymi literami tabelkę z danymi autora pracy (załącznik nr 1 do regulaminu).  
 4. Zgłoszone do niniejszego konkursu prace nie mogą brać udziału w innych konkursach plastycznych.
 5. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście lub listownie na adres:

Filia nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach, 43-100 Tychy ul. Zaręby 31a z dopiskiem „Konkurs”.

 1. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 29 listopada 2019 roku (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora).
 2. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Ocenie podlegać będą:

-    plastyczna interpretacja tematu

-    oryginalność pomysłu

-    samodzielność wykonania

-    estetyka wykonania.

 1. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem nie będą oceniane.
 2. Spośród nadesłanych prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

-    przedszkole

-    kl. I-IV szkoła podstawowa

-    kl. V-VIII szkoła podstawowa.

Jury dokona również wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

Decyzja jury jest nieodwołalna.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 30.10.2019r. w siedzibie Filii nr 12 MBP Tychy przy ul. Zaręby 31a.
 2. Laureaci konkursu zostaną e-mailowo lub telefonicznie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
 3. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do regulaminu).
 4. Organizator konkursu nie zwraca prac biorących udział w konkursie. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu.
 5. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora.
 • 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego „Biblioteczne skrzaty”

 

„Biblioteczne skrzaty”

Imię i nazwisko

autora pracy

Klasa

Wiek

Imię i nazwisko

nauczyciela lub rodzica

Nazwa i numer

szkoły lub przedszkola

Telefon

Email

Numer placówki MBP Tychy

(dotyczy czytelników)

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego „Biblioteczne skrzaty”

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego „Biblioteczne skrzaty” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział dziecka  ...................................................................................................... w w/w konkursie                                                            

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji

........................................................................................

data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat konkursowy