W Tychach jest pięknie... bo jest Biblioteka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy do udziału w konkursie, zorganizowanym w roku obchodów 65 - lecia istnienia Biblioteki

REGULAMIN XIII EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W TYCHACH JEST PIĘKNIE… BO JEST BIBLIOTEKA”
organizowanego w Roku Jubileuszowym 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
§ 1
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
Termin rozpoczęcia przyjmowania prac: 22 kwietnia 2021 r.
§ 2
Tytuł XIII edycji konkursu: W Tychach jest pięknie… bo jest Biblioteka”
Temat konkursu: Fotografujemy wszystko, co kojarzy się z Tyską Książnicą, wspomnienia, przeżycia, emocje, momenty zapamiętane i ulotne chwile. Jak zawsze może być niebanalnie
i oryginalnie. Zdjęcie musi identyfikować się z jakąkolwiek naszą filią biblioteczną.
§ 3
Miejsce organizacji konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16, Mediateka
Miejsce składania prac konkursowych:
Biblioteka Główna, Dział Muzyczny i Książki Mówionej, al. Piłsudskiego 16
tel. 32 438 04 81, e-mail:promocja@mbp.tychy.pl
§ 4
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów fotografii w wieku od 7 lat wzwyż.
2. Do konkursu dopuszcza się maksymalnie 3 zdjęcia o wymiarach 20 cm x 30 cm.
3. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić: imię i nazwisko, wiek autora, ew. tytuł zdjęcia oraz dane kontaktowe: telefon, e-mail.
4. Uczestnik konkursu może swoje prace przekazać osobiście do Działu Muzycznego
i Książki Mówionej (w godzinach jego otwarcia), znajdującego się w Bibliotece Głównej, al. Piłsudskiego 16 lub listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach. 43-100 Tychy al. Piłsudskiego 16, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2021 r.
6. Prace oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tychach.
7. Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
8. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
• 7 – 13 lat
• 14 – 20 lat
• powyżej 20 lat
9. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, o terminie uroczystego podsumowania konkursu i wręczeniu nagród, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikację na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie wymaganych zgód, będących Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenia ich wraz ze składanymi pracami.
11. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie, na publikację i przetwarzanie danych osobowych autora pracy przez Organizatora konkursu oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie prac konkursowych i ich publikacje na wszystkich polach eksploatacji. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs na własność MBP Tychy.
12. Interpretacja regulaminu konkursu należy do Organizatora
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie… bo jest Biblioteka”
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego „W Tychach jest pięknie… bo jest Biblioteka” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tychach oraz akceptuję jego warunki.
Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy na udział w konkursie:
Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................. * w w/w konkursie.
*imię i nazwisko autora pracy
Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych autora pracy konkursowej we wszelkich informacjach o tym konkursie i jego wynikach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Zgoda pełnoletniego uczestnika lub rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy na rozpowszechnianie i publikację nadesłanej pracy:
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zgłoszonej pracy konkursowej i jej publikację na wszystkich polach eksploatacji.
.......................................................................................
data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu
lub rodzica (opiekuna prawnego) niepełnoletniego autora pracy

Galeria

  • Powiększ zdjęcie 	Plakat konkursu W Tychach jest pięknie