Windykacja zbiorów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ABC postępowania związanego z windykacją zbiorów bibliotecznych

 w MBP Tychy

 

Podstawy prawne

 

 • Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania albo odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  miasta Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych.
 • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 574) ;
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.2077 );
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360);
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1311)

 

Podstawą do naliczania kar umownych jest art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.

 

Koszty związane z windykacją zbiorów bibliotecznych zawarte są w cenniku, będącym załącznikiem do Regulaminu Biblioteki.

 

Czytelnik zapoznaje się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP Tychy podczas zapisu, potwierdzając jego znajomość własnoręcznym podpisem.

 

O wszelkich zmianach obowiązujących dokumentów Biblioteka informuje czytelników na stronie www.mbp.tychy.pl

 

Biblioteka wypożyczając zbiory biblioteczne czytelnikowi, zawiera z nim umowę użyczenia.

Przez umowę użyczenia użyczający (biblioteka) zezwala biorącemu(czytelnik) w użyczenie na czas oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy(materiały biblioteczne)

z obowiązkiem do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych

i poszanowania tychże.

 

 W stosunku do czytelników którzy nie uregulowali lub nie będą  na bieżąco  regulowali zobowiązań wobec Biblioteki, podejmowane są działania windykacyjne.

 

 

1.procedura przedsądowa

 • e-mail przypominający o zwrocie materiałów bibliotecznych w bibliotekach zautomatyzowanych
 • upomnienia w formie listu zwykłego (upomnienie I, II), listu za potwierdzeniem odbioru(upomnienie III)
 • upomnienie I   -  wysyłane 10 dnia każdego miesiąca
 • upomnienie II  -  wysyłane 10 dnia kolejnego miesiąca wobec braku odzewu na   upomnienie I
 • upomnienie III - wysyłane 10 dnia kolejnego miesiąca wobec braku odzewu na  upomnienie II
 • upomnienie przedsądowe (2 rodzaje)

- Ostateczne przedsądowe wezwanie do zwrotu zbiorów bibliotecznych

   (dotyczy czytelników, którzy nie dokonali  zwrotu materiałów bibliotecznych)

- Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

   (dotyczy czytelników, którzy dokonali zwrotu materiałów bibliotecznych lecz nie

    uregulowali należnej opłaty)

 

Po wysłaniu upomnienia I, II, III Biblioteka wysyła  kolejne upomnienie o nazwie „Ostateczne przedsądowe wezwanie do zwrotu zbiorów bibliotecznych” lub w wypadku zwrotu materiałów bibliotecznych „ Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty”

Pisma kierowane są  do czytelników listem  poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

2.procedura sądowa

 Po wyczerpaniu procedury przedsądowej Biblioteka kompletuje dokumentację dotyczącą zaległości  poszczególnych czytelników i przekazuje ją do kancelarii prawnej z którą aktualnie współpracuje.

 

Ulga, umorzenie, rozłożenie na raty:

 

Czytelnik ma prawo  zwrócić się do dyrektora  Biblioteki  z umotywowanym i udokumentowanym wnioskiem dotyczącym  udzielenia ulgi w spłacie należności w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

 

 Rozpoznanie  indywidualnych wniosków  przez Dyrektora Biblioteki  następuje w oparciu

o Uchwałę Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania albo odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie  Miasta Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych.

 

 Formy Płatności

 

Czytelnicy, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty oraz zwrotu  materiałów bibliotecznych, powinni dokonać zwrotu zbiorów bibliotecznych  oraz uiścić opłatę za ich przetrzymywanie

Wpłaty zaległości można dokonać bezpośrednio w placówkach bibliotecznych lub na  konto do wpłat windykacyjnych.

Konto MBP Tychy  – 25 1240 1330 1111 0010 6977 9450

 W tytule przelewu, oprócz imienia i nazwiska Czytelnika, należy wymienić numer filii w której doszło do opóźnienia w zwrocie wypożyczonych zbiorów

 

Biblioteka zaprasza  wszystkich czytelników którzy maja do uregulowania jakiekolwiek należności do  podjęcia współpracy z Biblioteką w celu niezwłocznego załatwienia  sprawy w sposób ugodowy.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Do  pobrania :

 

 • Wniosek o umorzenie, odroczenie spłaty, rozłożenie należności na raty >>>>>>
 • Regulamin biblioteki wraz z cennikiem >>>>>>
 • Uchwała Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  umarzania albo odraczania  lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny >>>>>>