czytelnicy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

AGNIESZKA BOROWY

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Biblioteka informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach
  z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 16, kod pocztowy: 43-100 Tychy, numer tel.
  +48 32 227 04 54, adres e-mail:
  biblioteka@mbp.tychy.pl

 

 1. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach jest Pani Agnieszka Borowy, mbptychy.rodo@gmail.com

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Biblioteki oraz Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

 1. Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  - okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
  - przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  - okres na jaki została udzielona zgoda.
 2. Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych i kartoteki. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.
 3. Na wniosek Czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostaną usunięte.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym
  na podstawie przepisów prawa.